Visie Departement PXL-Digital

Covid-19 update

We willen graag communiceren voor de start van de Paasvakantie. Dit is niet gemakkelijk omdat de scenario’s van de overheid, universiteiten en hogescholen op elkaar afgestemd worden en continu veranderen. Vandaar dat we hier duidelijk onze visie van PXL-Digital aangeven. Jullie weten op deze manier waar er binnen het departement aan gewerkt wordt. Houd er rekening mee dat hier en daar bijsturingen nodig kunnen zijn, omdat afstemming op acties van de overheid en de hogeschool noodzakelijk zijn.  

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Onderwijs

Tot 18 mei wordt alles georganiseerd via online onderwijs. Na 18 mei zou, onder strikte voorwaarden, contactluw onderwijs voor bijvoorbeeld labo’s en practica mogelijk worden.
Wij gaan ervan uit dat we ook na 18 mei grotendeels verder gaan met online afstandsonderwijs. Dit allemaal behoudens andersluidende beslissing van de overheid.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommenExamens

Het is de bedoeling om de examenperiode van 1/06/2020 tot 21/06/2020 te behouden. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk online examens; waar dit niet kan worden contactluwe examens vooropgesteld. Zo kunnen we er ook naar streven om de zomervakantie te laten doorgaan zoals gepland.  

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Evaluatie opleidingsonderdelen

Binnen de verschillende opleidingen van het departement wordt, waar dit noodzakelijk is, gekeken naar aangepaste onderwijs- en evaluatievormen. Het is steeds de bedoeling dat  jullie zonder studieduurverlenging het jaar kunnen afronden zoals voorzien. Opleidingshoofden en coördinatoren stemmen dit af met de respectievelijke studentencommissie.

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommenVakantie

De komende twee weken nemen we een pauze in ons online onderwijs en wensen we jullie alvast een fijne paasvakantie toe. Neem tijd voor je hobby’s en voor je naasten, maar hou ook de examenperiode van juni in het achterhoofd. Deze lesvrije periode is ideaal om je hier reeds op voor te bereiden.

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Stages, bachelorproeven en werkplekleren

Het huidige systeem van afstandswerken zal voor stages binnen de bacheloropleidingen ook na de paasvakantie doorlopen. Ook hier behoudens andere beslissingen van de overheid.  Opleidingshoofden en coördinatoren zoeken oplossingen indien er zich specifieke problemen stellen. We volgen de situatie op de voet en anticiperen op nieuwe evoluties.

Het gesimuleerd werkplekleren in de graduaatsopleidingen Programmeren en Systeem- en netwerkbeheer gaat online verder; het effectief werkplekleren in het graduaat Internet of Things en de stages in het uitdovend graduaat informatica kunnen vanaf 18 mei eventueel hernomen worden. Dit wordt verder afgestemd met de werkplekken.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen


Veel gestelde vragen:

Deze rubriek beantwoordt (in de mate van het mogelijke) de totnogtoe meest gestelde vragen. De lijst zal regelmatig aangevuld worden.

Veel gestelde vragen